Thursday, 16 May 2019

செய்வதறியாது செத்துக்கொண்டிருக்கிறோம்

காடின்றி, உணவின்றி, நீரின்றி, தடம் மாறும் விலங்குகளை உடனடியாக கொன்றுவிடுகிறோம், நம்மை மெதுவே தின்றுக்கொழிக்கும், இரத்தம் உறிஞ்சும் அரசியல் அதிகார ஊழல் அட்டைப்பூச்சிகளை மட்டும் ஏதும் செய்யாமல் செய்வதறியாது செத்துக்கொண்டிருக்கிறோம்!

No comments:

Post a Comment